П Р И С Ъ Д А    4536

 

Номер   4536

Година   04.11.2014

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Катя Полежанова

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20141240200402

по  описа  за

2014

година

 

ПРИЗНАВА Х.Х.А., роден на 20.08.1982 г. в г.В., О.П.,адрес в с.Б., О.Я., българин, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, ЕГН*, ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от м.11.2010 г. до м.05.2014 г., включително, в с.А., О.Я., О.Б., след като е осъден с влязло в сила на 02.10.2006 г. определение за одобряване на спогодба №908/25.09.2006 г. по гр. дело №704/2006 г. по описа на Районен съд г.Р., да издържа свой низходящ - сина му М.Х.А. с ЕГН*, Ч. заплащане на месечна издръжка от 50.00 лева, Ч. неговата майка и законен П. С.М.А. с ЕГН*, съзнателно не е изпълнил задължението си от повече от две месечни вноски, а именно: 43 месечни вноски в общ размер на 2`150.00 лева, като деянието е извършено повторно, след като е осъждан с влязла в сила на 07.05.2009 г. присъда №1273/21.04.2009 г. по НОХ дело №230/2009 г. по описа на Районен съд г.Р. за друго такова престъпление - престъпление по чл.183, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54, ал.1 НК, вр. чл.183, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. чл.28, ал.1 от НК, му налага наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 месеца, както и наказание „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено Ч. залепване на съобщение на таблото за обяви в кметството на с.Б., О.Я. за срок от 1 месец.

ОТЛАГА на основание чл.66 от НК изпълнението на наказанието „лишаване от свобода”, наложеното на подсъдимият Х.Х.А., със снета по-горе самоличност, за срок от 3 години от влизане на присъдата в сила.

Присъдата на съда подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, считано от днес пред ОС – Б..

 

Районен съдия: ………………………………………..

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 14.11.2014 г.

към ПРИСЪДА №4536 от 04.11.2014 г.

по НАК.Д. №402 от 2014 г. по описа на РС-Разлог

 

Производството е по реда на чл.247 и сл. от НПК. Образувано е по внесен обвинителен акт от РП-Р., с който подсъдимият Х.Х.А., е предаден на съд по обвинение за престъпление по чл.183, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. чл.28, ал.1 от НК, затова, че за периода от м.11.2010 г. до м.05.2014 г., включително, в с.А., О.Я., О.Б., след като е осъден с влязло в сила на 02.10.2006 г. определение за одобряване на спогодба №908/25.09.2006 г. по гр. дело №704/2006 г. по описа на Районен съд г.Р., да издържа свой низходящ - сина му М.Х.А. с ЕГН*, Ч. заплащане на месечна издръжка от 50.00 лева, Ч. неговата майка и законен П. С.М.А. с ЕГН*, съзнателно не е изпълнил задължението си от повече от две месечни вноски, а именно: 43 месечни вноски в общ размер на 2`150.00 лева, като деянието е извършено повторно, след като е осъждан с влязла в сила на 07.05.2009 г. присъда №1273/21.04.2009 г. по НОХ дело №230/2009 г. по описа на Районен съд г.Р. за друго такова престъпление.

Представени са и доказателствени материали /ДП №94/2014 г., по описа на РПУ-Р./, които според прокуратурата установяват посочените обстоятелства.

Подсъдимият - редовно призован, се явява лично. В хода на съдебното следствие дава обяснения, като излага, че не заплаща издръжка на детето си, защото е безработен и няма средства, за да изпълнява задълженията си. В последната си дума моли да му бъде даден срок за внасяне на дължимата се издръжка.

Прокурор К. поддържа обвинителният акт на РП-Р., като навежда доводи, че установената в него фактическа обстановка, се доказва от събраните доказателства, писмени и гласни. Твърди, че подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.183, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. чл.28, ал.1 от НК. Пледира за налагане на наказание "лишаване от свобода" в минимален размер, изпълнението на което да се отложи с изпитетелен срок от 3 години, като се наложи и наказание „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено Ч. залепване на съобщение на таблото за обяви в кметството на с.Б., О.Я. за срок от 1 месец.

С.М.А. Ч. която синът и М.Х.А. е конституиран като частен обвинител, също поддържа повдигнатото обвинение.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

В резултат на анализа на доказателствените материали, съдът приема за установени следните фактически обстоятелства:

Х.Х.А. e роден на 20.08.1982 г. в г.В., О.П., постоянен и настоящ адрес в с.Б., О.Я., българин, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, ЕГН*.

Осъждан е, включително и с Присъда №1273/21.04.2009 г., постановена по НОХД №230/2009 г. по описа на Районен съд г.Р., влязла в сила на 07.05.2009 г., за извършено от него престъпление по чл.183, ал.1 от НК, му е наложено наказание „пробация”.

През 2002 г. подсъдимият Х.Х.А. заживял на съпружески начала със свидетелката С.М.А. в с.А.. От съвместното им съжителство се родило детето им М.Х.А. с ЕГН*. През 2006 г. подсъдимият напуснал жилището в с.А., в което живеел със семейството си и отишъл да живее в с.Б., където заживял на съпружески начала с друга жена. Свидетелката завела срещу него дело за издръжка на детето им, като с протоколно определение от 25.09.2006 г., постановено по г.д. №704 по описа на Районен съд г.Р. за 2006 г., влязло в сила на 02.10.2006 г., било одобрено споразумение подсъдимият да издържа своя низходящ – М.Х.А. с ЕГН*, Ч. неговата майка и законен П. С.М.А., с ЕГН* от с.А., О.Я.,   от  50.00 лева месечно.

След като определението влязло в сила, подсъдимият започнал да изпълнява задължението си, като заплащал дължими суми по месечните вноски, но нередовно. Част от дължимите месечни издръжки заплащал с голямо закъснение. За периода от м.11.2010 г. до м.05.2014 г., изплатил дължими суми за издръжка на детето си, но за минал период, дължими за месеците преди м.11.2010 г. За периода от м.11.2010 г. до м.05.2014 г., включително подсъдимият не заплатил нито една месечна издръжка на детето си, а именно: 43 месечни вноски в общ размер на 2`150.00 лева.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на  събраните по делото гласни и писмени доказателства: обясненията на подсъдимият, показанията на свидетелката С.М.А., писмените доказателства - надлежно приобщени към доказателствения материал по реда на чл.283 НПК доказателства.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира безпротиворечивите показания на свидетелката С.М.А., депозирани в хода на съдебното производство. Същата очертават лицето, взело участие в деянието и действията му. Тези обстоятелства се потвърждават и от показанията на подсъдимия, които кореспондират с показанията на свидетелката. Същия признава, че за инкриминирания период не е заплатил нито една месечна издръжка на детето си.

Съдът кредитира и изброените по-горе писмени доказателства, като последователни, логични и вътрешно непротиворечиви. От същите може да се направи несъмнен извод за гореизложената фактическа обстановка.

Въз основа на изложената фактическа обстановка съдът е възприел, че подсъдимият Х.Х.А., е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъплението по чл.183, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. чл.28, ал.1 от НК, като за периода от м.11.2010 г. до м.05.2014 г., включително, в с.А., О.Я., О.Б., след като е осъден с влязло в сила на 02.10.2006 г. определение за одобряване на спогодба №908/25.09.2006 г. по гр. дело №704/2006 г. по описа на Районен съд г.Р., да издържа свой низходящ - сина му М.Х.А. с ЕГН*, Ч. заплащане на месечна издръжка от 50.00 лева, Ч. неговата майка и законен П. С.М.А. с ЕГН*, съзнателно не е изпълнил задължението си от повече от две месечни вноски, а именно: 43 месечни вноски в общ размер на 2`150.00 лева.

Престъплението по чл.183 НК е типично продължено престъпление, което се осъществява с едно деяние във форма само на бездействие, и то трайно и непрекъснато в определен период от време. Началото на престъплението по чл.183 НК е след изтичане срока, от който насетне осъденият да издържа свой съпруг, възходящ, низходящ, брат или сестра, става неизправен длъжник най-малко за две месечни вноски.

Същото престъпление се явява довършено ("прекратено" по смисъла на чл.80, ал.3 НК) в момента, в който по-нататък деецът изпълни задължението си за издръжка или пък то бъде погасено (напр. поради навършване на пълнолетие на низходящия, който не продължава образованието си - чл.82 СК;  при смърт на издържаното лице;  при встъпване в брак на издържания бивш съпруг - чл.83, ал.3 СК и т.н.).

На първо място, установява се по несъмнен начин наличието от обективна страна, на всички елементи от състава на престъплението по чл.183, ал.4, вр. с ал.1 от НК. Налице е както осъждане да се издържа свой низходящ, така и обстоятелството, че съзнателно не е налице изпълнение на това задължение от две или повече месечни вноски. Изпълнителното деяние се изразява в съзнателно не изпълнение на задължение от две или повече месечни вноски, след като е осъден да издържа свой низходящ, което обективно, законът е възприел за престъпление. Тези обстоятелства се установяват, както от обясненията на подсъдимият, така и от показанията на свидетелката. От показанията и обясненията им, по безспорен начин е установено, че за инкриминирания период, подсъдимият не е изплатил дължимите суми.

Налице е квалифициращият признак повторност, доколкото на подсъдимият е налагано наказание, за друго такова престъпление с влязла в сила на 07.05.2009 г. присъда №1273/21.04.2009 г. по НОХ дело №230/2009 г. по описа на Районен съд г.Р..

На второ място, от доказателствата по делото безспорно се установява, че субект на престъплението чл.183, ал.4, вр. ал.1 от НК, вр. чл.28, ал.1 от НК, е подсъдимия Х.Х.А., което се потвърждава отново от показанията на свидетелката, обясненията на подсъдимия и приетите писмени доказателства.

От друга страна, субективно, деянието чл.183, ал.4, вр. с ал.1 от НК е извършено при пряк умисъл, като подсъдимият е разбирал характера на деянието си, желаел е настъпването на последиците. От субективна страна, за съставомерността на същото се изисква умисъл у извършителят, т. е. съзнание за всеки от обективните елементи от състава на престъплението, а именно, че съзнателно не изпълнява  задължение от две или повече месечни вноски, след като е осъден да издържа свой низходящ и при наличие на влязла в сила присъда за извършено от него друго такова престъпление. Подсъдимият е разбирал свойството и значението на извършеното, като не само е съзнавал обществено опасният характер на деянието си и неговите последици, но наред с това е искал и тяхното настъпване, при което е реализирал намерението си. Ето защо, анализирайки деянието от субективната му страна, съдът счита, че същото е извършено при пряк умисъл.

При индивидуализация на наказанието, съдът отчете като смекчаващо вината обстоятелство тежкото материално и социално положение на подсъдимият, трите му деца от друга жена за които се грижи, както и оказаното съдействие за разкриване на обективната истина. Като отегчаващо вината обстоятелство съдът отчете, че подсъдимият системно не изплаща дължимата издръжка и не се интересува от детето си, с което не се е виждал от напускането на предишното му семейство. Налице е превес на смекчаващи вината обстоятелства, което мотивира съда да приеме, че справедливи и съответстващи на целите на чл.36 НПК, се явяват следните наказания:

1. „лишаване от свобода” за срок от 3 месеца;

2. „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено Ч. залепване на съобщение на таблото за обяви в кметството на с.Б., О.Я. за срок от 1 месец.

Съдът намери че са налице основание чл.66 от НК, като изпълнението на наказанието „лишаване от свобода”, наложеното на подсъдимият Х.Х.А., следва да бъде отложено за срок от три години от влизане на присъдата в сила. Това е така, защото подсъдимият не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер. В същото време за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправяне на подсъдимият не е наложително изтърпяване на наложеното наказание.

Съдът счита, че наложеното наказание ще способства за изграждане у подсъдимият на устойчива мотивационно-волева система за спазване на установения право ред и ще предотврати за в бъдеще извършването на престъпления, с което от своя страна ще се реализира както личната, така и генералната превенция – цели на наказанието по чл.36 НК. 

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

14.11.2014 г.

Районен съдия: .....................................................